Документи

Документи

 • Приходи – Расходи – 903 – 2022
 • Биланс на состојба – 903 – 2022
 • Приходи – Расходи – 787 – 2022
 • Биланс на состојба – 787 – 2022
 • Донаторски Сметки – 2022
 • Приходи – расходи 2021
 • Биланс на состојба 2021
 • Годишен извешатај 2022
 • План за јавна набавка 2021
 • Годишен план за јавни набавки – верзија 2
 • Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2020 година
 • Биланс 2020
 • Кодекс за однесување на родителите при онлине настава
 • куќен ред
 • Кодекс за однесување на наставниците при онлине настава
 • Кодекс за однесување на учениците при онлине настава (далечина)
 • Протокол на СОУ „Љупчо Сантов“ – Кочани
 • Наменска дотација
 • ЕРАЗМУС +-8 Струни на нашите лакови
 • Сопствени приходи
 • ЕРАЗМУС +- АРЕДУ
 • ЕРАЗМУС +- Доживотна математика
 • ЕРАЗМУС +- Ние сме попаметни од технологијата
 • ЕРАЗМУС +-Мојот виртуелен град
 • ЕРАЗМУС +-ВР Образование

Самоевалуација

 • Наставни планови и програми 2019
 • Одлука и Тимови за самоевалуација на училиштето – скенирани

 

 • Поддршка на учениците 2019
 • Постигнувања на учениците 2019
 • Раководење и управување 2019
 • Тимови за вршење на самоевалуација на работата на училиштето
 • Учење и настава
 • Училишна клима 2019