Професори

Актив по македонски јазик и литература

Актив по странски јазици – англиски јазик

Актив по странски јазици – француски јазик

Актив по странски јазици – германски јазик

Актив по странски јазици латински јазик

Актив по математика

Актив по информатика

Актив по биологија

Актив по хемија

Актив по физика

Актив по историја

Актив по географија

Актив по општествени науки

Актив по уметности

Актив по спорт

Актив по економски и правни предмети