Професори

Актив по македонски јазик и литература

Александар Димитров
Македонски јазик
Доне Донев
Македонски јазик
Магдалена Антовска
Македонски јазик
Митра Јаковска
Македонски јазик
Невенка Беличевa
Македонски јазик
Петар Михаилов
Македонски јазик

Актив по странски јазици – англиски јазик

Весна Стефанова
Англиски јазик
Лидија Коцева
Англиски јазик
Милица Гаврилова
Англиски јазик
Сања Божиновска
Англиски јазик
Стефанија Јорданова
Англиски јазик

Актив по странски јазици – француски јазик

Валентина Симеонова
Француски јазик
Елена Станкова
Француски јазик

Актив по странски јазици – германски јазик

Адријана Атанасова
Германски јазик
Магдалена Манева
Германски јазик
Сашо Данилов
Германски јазик
Славица Стојановска
Германски јазик

Актив по странски јазици латински јазик

Јадранка Јованова Белочев
Латински јазик

Актив по математика

Бранка Димитрова
Математика
Весна Кушевска
Математика
Жаклина Георгиева
Математика
Златко Атанасов
Математика
Јонче Мијалков
Математика

Актив по логика

Ѓогри Цеков
Логика

Актив по информатика

Даница Димитрова
Информатика и програмирање
Лилјана Крстовска
Информатика и програмирање

Актив по биологија

Весна Данилова
Биологија
Зора Чурева
Биологија

Актив по хемија

Драги Јакимов
Хемија
Душан Јованов
Хемија

Актив по физика

Анкица Манова
Физика
Верица Крстова
Физика
Глигорчо Гацовски
Физика

Актив по историја

Антонио Стојанов
Историја
Мирче Стојков
Историја
Панче Петрушев
Историја

Актив по географија

Иринка Тодорова
Географија
Катерина Михајлоска
Географија

Актив по општествени науки

Александар Петров
Социологија
Бранка Горгиева Иванова
Педагог
Виолетка Цветанова
Психолог
Горги Цеков
Филозофија
Сандица Апостолова
Филозофија

Актив по уметности

Благица Андова Николова
Ликовна уметност
Љубиша Филипов
Музичка уметност
Тодорчо Филипов
Музичка уметност

Актив по спорт

Ангелчо Колев
Спорт
Весна Стојановска
Спорт
Мијалчо Апостолов
Спорт
Сашо Постолов
Спорт

Актив по економски и правни предмети

Анита Петрова
Економски предмети
Велика Лефкова
Економски предмети
Весна Ефремова
Економија, Бизнис
Дивна Лазарова
Економски предмети
Димитар Арсов
Економски предмети
Елена Јанева
Економски предмети
Елена Трифуновиќ
Право
Јаворка Стојмилова
Пракса, Сметководство
Јагода Илиева
Економски предмети
Ленка Гишева
Економски предмети
Љубомир Гацов
Економски предмети
Миле Лефков
Право
Нина Панова Велков
Економија, Бизнис
Розета Николова
Економски предмети
Сашка Горгиева Манасиева
Економски предмети
Стојанчо Јакимов
Економија, Бизнис