Училишен кадар

Наставен кадар

…не е ни поголема, ни помала,ни поубава ,ни погрда од она што навистина е. Без да биде заробено, ограничено или резервирано знаењето се предава на секоја нова генерација каде што наставникот се појавува како медиум преку  кој  се пренесуваат знаењата и се појавува како партнер во стекнувањето на новите знаења.

Наставниот  кадар во “Љупчо Сантов“ е високо образован тим од професионалци, стручно оспособени да ја извршуваат најблагородната дејност-воспитание и образование на идните генерации млади луѓе, ученици. Поделени по активи, имаат можност да разменуваат идеи, вештини, способности. Вложуваат во лично усовршување и напредување. Посетуваат обуки на кои имаат можност да го следат современиот тренд во образованието, да научат нови техники и методи за учење, а потоа истите да ги преточат во одлично реализирани реални наставни часови. Максимално посветени на учениците, ги мотивираат, поттикнуваат, насочуваат.

За реализација на воспитно-образовната работа во училиштето се одговорни директорот, 57 наставници, 4 стручни соработници (психолог, педагог, дефектолог и библиотекар). За обезбедување на адекватни услови за работа во училиштето придонесуваат и 2 административни работници и 7 лица како техничка служба.

Стручни соработници

Бранка Горгиева Иванова
Педагог
Виолетка Цветанова
Психолог
Катерина Димитрова
Дефектолог

Професори

Адријана Атанасова
Германски јазик
Александар Димитров
Македонски јазик
Александар Петров
Социологија
Ангелчо Колев
Спорт
Анита Петрова
Економски предмети
Анкица Манова
Физика
Антонио Стојанов
Историја
Благица Андова Николова
Ликовна уметност
Бранка Горгиева Иванова
Педагог
Бранка Димитрова
Математика
Валентина Симеонова
Француски јазик
Велика Лефкова
Економски предмети
Верица Крстова
Физика
Весна Данилова
Биологија
Весна Ефремова
Економија, Бизнис
Весна Кушевска
Математика
Весна Стефанова
Англиски јазик
Весна Стојановска
Спорт
Виолетка Цветанова
Психолог
Глигорчо Гацовски
Физика
Горги Цеков
Филозофија
Даница Димитрова
Информатика и програмирање
Дивна Лазарова
Економски предмети
Димитар Арсов
Економски предмети
Доне Донев
Македонски јазик
Драги Јакимов
Хемија
Душан Јованов
Хемија
Ѓогри Цеков
Логика
Елена Јанева
Економски предмети
Елена Станкова
Француски јазик
Елена Трифуновиќ
Право
Жаклина Георгиева
Математика
Златко Атанасов
Математика
Зора Чурева
Биологија
Иринка Тодорова
Географија
Јаворка Стојмилова
Пракса, Сметководство
Јагода Илиева
Економски предмети
Јадранка Јованова Белочев
Латински јазик
Јонче Мијалков
Математика
Катерина Михајлоска
Географија
Ленка Гишева
Економски предмети
Лидија Коцева
Англиски јазик
Лилјана Крстовска
Информатика и програмирање
Љубиша Филипов
Музичка уметност
Љубомир Гацов
Економски предмети
Магдалена Антовска
Македонски јазик
Магдалена Манева
Германски јазик
Мијалчо Апостолов
Спорт
Миле Лефков
Право
Милица Гаврилова
Англиски јазик
Мирче Стојков
Историја
Митра Јаковска
Македонски јазик
Невенка Беличевa
Македонски јазик
Ник
Волонтер од Мировен корпус
Нина Панова Велков
Економија, Бизнис
Панче Петрушев
Историја
Петар Михаилов
Македонски јазик
Розета Николова
Економски предмети
Сандица Апостолова
Филозофија
Сања Божиновска
Англиски јазик
Сашка Горгиева Манасиева
Економски предмети
Сашо Данилов
Германски јазик
Сашо Постолов
Спорт
Славица Стојановска
Германски јазик
Стефанија Јорданова
Англиски јазик
Стојанчо Јакимов
Економија, Бизнис
Тодорчо Филипов
Музичка уметност