Училишен кадар

Наставен кадар

…не е ни поголема, ни помала,ни поубава ,ни погрда од она што навистина е. Без да биде заробено, ограничено или резервирано знаењето се предава на секоја нова генерација каде што наставникот се појавува како медиум преку  кој  се пренесуваат знаењата и се појавува како партнер во стекнувањето на новите знаења.

Наставниот  кадар во “Љупчо Сантов“ е високо образован тим од професионалци, стручно оспособени да ја извршуваат најблагородната дејност-воспитание и образование на идните генерации млади луѓе, ученици. Поделени по активи, имаат можност да разменуваат идеи, вештини, способности. Вложуваат во лично усовршување и напредување. Посетуваат обуки на кои имаат можност да го следат современиот тренд во образованието, да научат нови техники и методи за учење, а потоа истите да ги преточат во одлично реализирани реални наставни часови. Максимално посветени на учениците, ги мотивираат, поттикнуваат, насочуваат.

За реализација на воспитно-образовната работа во училиштето се одговорни директорот, 57 наставници, 4 стручни соработници (психолог, педагог, дефектолог и библиотекар). За обезбедување на адекватни услови за работа во училиштето придонесуваат и 2 административни работници и 7 лица како техничка служба.

Стручни соработници

Божидар Андоновски
Секретар
Бранка Горгиева Иванова
Педагог
Катерина Димитрова
Дефектолог
Маја Димов
Психолог

Професори

Адријана Атанасова
Германски јазик
Адријана Маркова
Германски јазик
Александар Ангелов
Спорт и спортски активности
Александар Димитров
Македонски јазик
Александар Михаилов
Правни предмети
Александар Петров
Социологија
Александра Митева
Економски предмети
Ангелчо Колев
Спорт
Анкица Манова
Физика
Антонио Стојанов
Историја
Благица Андова Николова
Ликовна уметност
Бранка Горгиева Иванова
Педагог
Бранка Димитрова
Математика
Верица Крстова
Физика
Верица Мијовска Андоновска
Aнглиски јазик
Весна Данилова
Биологија
Весна Ефремова
Економија, Бизнис
Весна Кушевска
Математика
Весна Стефановска
Англиски јазик
Виктор Атанасовски
Економски предмети
Глигорчо Гацовски
Физика
Гордана Велкова
Француски јазик
Даница Димитрова
Информатика и програмирање
Данче Стефановска Костадиновска
Македонски јазик
Дивна Лазарова
Економски предмети
Димитар Арсов
Економски предмети
Драги Јакимов
Хемија
Елена Јанева
Економски предмети
Елена Станкова
Француски јазик
Елена Трифуновиќ
Право
Жаклина Георгиева
Математика
Златко Атанасов
Математика
Зора Чурева
Биологија
Иринка Тодорова
Географија
Јаворка Стојмилова
Пракса, Сметководство
Јаворка Стојмирова
Економски предмети
Јагода Илиева
Економски предмети
Јадранка Јованова Белочев
Латински јазик
Јасмина Младеновска Георгиевска
Економски предмети
Јонче Мијалков
Математика
Катерина Михајлоска
Географија
Ленка Гишева
Економски предмети
Лидија Коцева
Англиски јазик
Лилјана Крстовска
Информатика и програмирање
Љубиша Филипов
Музичка уметност
Љубомир Гацов
Економски предмети
Магдалена Антовска
Македонски јазик
Магдалена Манева
Германски јазик
Маја Сребренова Митева
Математика
Мијалчо Апостолов
Спорт
Мирче Стојков
Историја
Митра Јаковска
Македонски јазик
Невенка Беличевa
Македонски јазик
Ник
Волонтер од Мировен корпус
Панче Петрушев
Историја
Петар Михаилов
Македонски јазик
Розета Николова
Економски предмети
Сандица Апостолова
Филозофија
Сања Божиновска
Англиски јазик
Сашка Горгиева Манасиева
Економски предмети
Сашо Данилов
Германски јазик
Сашо Постолов
Спорт
Славица Стојановска
Германски јазик
Тодорчо Филипов
Музичка уметност